Water

Het waterbeheer in de bebouwde omgeving is een belangrijk speerpunt in het huidige waterbeleid. Water in een stadslandschap is niet alleen belangrijk voor een aantrekkelijke woonomgeving, maar kan ook nuttig zijn. Denk hierbij aan een buffer bij overvloedige regenval. De verandering in intensiteit en hoeveelheid van de neerslag veroorzaakt toenemende problemen in het stedelijk gebied. Veel verharding en weinig waterberging leiden met regelmaat tot wateroverlast.

Bij nieuwbouwprojecten, moeten waterproblemen en hoe hier mee om te gaan al in de planfase zijn onderkend en in beeld zijn gebracht middels de watertoets. De watertoets wordt gebruikt om afspraken te maken over de omgang met hemelwater, grondwater en afvalwater. Daarnaast is het waterhuishoudkundig en ruimtelijk beleid van de overheid erop gericht om neerslag te laten infiltreren (vast te houden) in het gebied waar het valt. Als dit niet direct kan, moet het water tijdelijk ter plaatse worden geborgen. Afvoeren van het (relatief) schone water naar oppervlaktewater of naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn het minst gewenst. 

Onze watergerelateerde projecten variëren van het bepalen van de infiltratiesnelheid van regenwater in de bodem en het opstellen van een waterparagraaf tot het installeren en monitoren van een grondwatermeetnet. Bij de uitvoering van deze projecten staat samenwerking met de gemeente en de betrokken waterbeheerder centraal.

Water in kaart brengen

Voor een gebiedsontwikkeling of nieuwbouwplan kunnen wij voor u:

  • een infiltratieonderzoek uitvoeren 
  • een waterparagraaf opstellen
  • het proces voor de watertoets begeleiden
  • afkoppelplannen en infiltratieplannen opstellen
  • grondwatermeetnetten ontwerpen, aanbrengen en monitoren

 

Meer informatie

Vrijblijvende offerte aanvragen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@aeres-milieu.nl en vermeld daarin voor welk archeologisch onderzoek en welke locatie u een offerte wil aanvragen.

Ook voor onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld archeologieflora en fauna, bodem en akoestiek kunt u bij ons terecht. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 0475 - 320 000 of stuur een e-mail naar info@aeres-milieu.nl

 

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64