Quickscan flora - en faunawet voor natuurbegraafplaats

Voor de realisatie van een natuurbegraafplaats (Natuurbegraafplaats De Utrecht) op Landgoed de Utrecht heeft Aeres Milieu een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd.

Landgoed De Utrecht is met 2500 hectare het grootste landgoed van de provincie Noord Brabant. Het landgoed ontstond toen in 1899 levensverzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’ (nu A.S.R.) woeste grond aankocht om te ontginnen. 

Naast jacht, bos- en landbouw zijn er vele gebouwen van de Amsterdamse School. Landgoed De Utrecht is een bijzonder omvangrijk, aaneengesloten en gevarieerd landgoed. Het is gelegen in de gemeente Hilvarenbeek en de gemeente Reusel-De Mierden. Het landgoed bestaat grotendeels uit productiebossen en landbouwgronden. Het landgoed heeft een oppervlakte van circa 2500 hectare. 

Hiervan is 1600 hectare bos, 600 hectare landbouwgrond, 200 hectare natuurterrein en heeft 100 hectare een overige functie zoals bedrijvigheid en wonen.

De locatie voor de natuurbegraafplaats betreft een bosperceel van 17 hectare langs de Scheidijk in de omgeving van de N269.

Tijdens de uitgevoerde veldinvenatarisatie zijn de aanwezige biotopen beoordeeld op hun geschiktheid als habitat voor beschermde dier- en plantensoorten. Tevens werd er gezocht naar (tekenen van aanwezigheid van) beschermde planten, zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Met betrekking tot zoogdieren werd speciaal gelet op pootafdrukken, krabsporen, wissels, uitwerpselen, haren, graafsporen, holen, en potentieel geschikte verblijfplaatsen.

Uit de quickscan is gebleken dat de voorgestane ontwikkeling tot natuurbegraafplaats, met inachtname van enkele compenserende maatregelen, geen negatieve effecten zal hebben op de aanwezige natuurwaarden.

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64