Begraven op de kerk

In het najaar van 2013 is in Culemborg begonnen met de aanleg van een parkeergelegenheid op de locatie van de voormalige basisschool de Leilinden. 

Omdat de locatie is gelegen op vrij slappe rivierklei, was er een noodzaak tot het aanleggen van een cunet voor stabilisatie. Tijdens het uitgraven van een 50 centimeter diepe stabilisatielaag kwamen er al snel veel skeletresten aan het licht. 

Hoewel de voormalige begraafplaats in twee fasen geruimd zou zijn, in de jaren ’60 en ’80, bleek dit slechts zeer beperkt en grof te zijn uitgevoerd. De aangetroffen resten gaven aanleiding tot het uitvoeren van een noodonderzoek. In het voorjaar van 2014 werd dit onderzoek voortgezet in de vorm van een archeologische begeleiding. Er is expliciet voor deze vorm gekozen, omdat niet geheel duidelijk was wat de omvang van de begraafplaats en het bereik van de uitgevoerde ruimingen was. 

Tijdens de werkzaamheden werden in de noordhoek van het terrein funderingsresten en een muur gevonden die op basis van kaartmateriaal uit circa 1650 toegeschreven kunnen worden aan een uitbouw, mogelijk een monumentale ingang, van de St. Janskerk. De St. Janskerk is in 1826 gesloopt. Dat het kerkhof hierna nog gewoon in gebruik bleef, blijkt uit een tijdens de begeleiding aangetroffen graf gelegen bovenop de muur van de voormalige kerk. 

Het langdurige en intensieve gebruik van het kerkhof vormde een grote uitdaging tijdens het veldwerk. Hoewel de oudere graven goed bewaard zijn, zijn de resten uit de modernere fasen sterk verstoord. 

De beperkte oppervlakte werd intensief gebruikt, waarbij oudere graven doorgraven werden bij het aanleggen van nieuwe. Hoewel de resten in de oude graven behouden bleven, werd er niet erg zorgvuldig mee omgegaan. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er een zeer uitgebreid grafveld tot wel negen onderscheidbare lagen dik aanwezig is. Daarnaast zijn de resten van de voormalige St. Janskerk en pastorie aangetroffen.

De resten geven een goede inkijk in de geschiedenis van de bevolking en het gebruik van de locatie. Gezien de zeer complexe aard en grote informatiewaarde is aanbevolen dat bij verdere ontwikkelingen binnen de contouren van het voormalige grafveld vanaf 20 centimeter –mv onderhevig dienen te zijn aan archeologisch vervolgonderzoek.

Het uitgebreide vondstcomplex bestond uit ruim 300 individuele skeletten, of delen van individuen, afvalresten in de vorm van aardewerk, dierlijkbotmateriaal en bouwresten. 

Op basis van deze gegevens is een uitgebreide reconstructie mogelijk geweest van het gebruik van de locatie als wel de diverse ontwikkelingen die hier hebben plaatsgevonden en hoe deze de oudere resten hebben beïnvloed.

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64