Flora en fauna

Volgens de Wet Natuurbescherming is het voor veel ruimtelijke ontwikkelingen verplicht om een QuickScan Natuurwetgeving uit te voeren. Hierbij wordt bekeken of de ontwikkeling negatieve effecten kan hebben op beschermde dieren of planten.

QuickScan Natuurwetgeving

De QuickScan bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en veldonderzoek en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inventarisatie van de planologisch begrensde en beschermde natuur- en landschapswaarden (Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000 etc.).
 • Inventarisatie van eventuele beschermde planten of diersoorten in het gebied, die negatieve effecten kunnen ondervinden van de geplande ingrepen.
 • Inschatting van de effecten van de geplande ingreep op streng beschermde soorten.
 • Inventarisatie van mitigatie- en compensatiemogelijkheden.

Als tijdens het onderzoek blijkt dat er (streng) beschermde soorten in het plangebied voorkomen, geven wij aan op welke manier het project zo snel mogelijk kan doorgaan. Als een ontheffingsaanvraag op de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is, stellen wij deze op.

Inventarisatie flora en fauna

Naast de QuickScan Natuurwetgeving is het ook mogelijk om de flora en fauna in een gebied te inventariseren en monitoren. Wij inventariseren hierbij de volgende soortgroepen:

 • Vleermuizen
 • Vogels
 • Kleine zoogdieren (bijv. de Noordse woelmuis, waterspitsmuis en veldspitsmuis)
 • Grote en middelgrote zoogdieren (wildtellingen, sporenonderzoek)
 • Amfibieën en vissen
 • Reptielen
 • Insecten
 • Flora (beschermde en bijzondere soorten).

Daarnaast geven wij indien nodig advies over de natuurlijke begrazing van (natuur)gebieden, het inrichten en beheren van natuurgebieden.

Vrijblijvend een offerte aanvragen? Stuur een e-mail naar info@aeres-milieu.nl met daarin voor welk type onderzoek en welke locatie de offerte is.

Ook kun je bij Aeres Milieu terecht voor onderzoek op het gebied van archeologie, asbest, bodem, water en meer. Neem voor meer informatie contact op via 0475-32 00 00 of info@aeres-milieu.nl

Kom jij ons team versterken?

Bij Aeres Milieu zijn we altijd op zoek naar specialisten om ons team te versterken. Interesse? Bekijk onze actuele vacatures, of neem contact op voor onze stagemogelijkheden!

Bekijk onze vacatures