Overig onderzoek

Naast onderzoek op het gebied van bodem, archeologie, water, flora en fauna, is Aeres Milieu partner op het gebied van onderzoek en advies voor overige milieuonderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij overheden met (tijdelijke) extra capaciteit door detachering van medewerkers.

Akoestiek

Geluid is belangrijk in bijna alle ruimtelijke ontwikkelingen. Het speelt een grote rol in besluitvorming en het verlenen van vergunningen. Met akoestisch onderzoek worden geluidsniveaus onderzocht en inzichtelijk gemaakt.

Aeres Milieu voert de volgende akoestische onderzoeken uit:

  • Gevelbelasting vanwege lawaai van weg- en spoorverkeer
  • Gevelbelasting vanwege een omliggend bedrijf
  • Geluidbestemming vanwege een omliggende bestemming
  • Geluidbelasting van een op te richten bedrijf op bestaande woningen

Geotechniek

In Nederland vind je veel grondsoorten, zoals klei, veen, zand, grind, löss en leem. Doordat deze soorten grond vrij slap zijn, hebben ze relatief weinig draagkracht. Hierdoor hebben ze een grote invloed op hoe we huizen, wegen en bruggen bouwen.

Met geotechnisch onderzoek bepalen we welk type fundering het best kan worden toegepast. Door een dunne stalen buis in de grond te drukken (sondering) bepalen we de opbouw van de grond en waar de draagkrachtige laag zich bevindt. Dit is de laag waarop een fundering gebouwd kan worden. Op basis van deze sonderingen berekenen we de draagkracht van de bodem.

Aeres Milieu is hierbij op de volgende manieren van dienst:

  • Draagkrachtonderzoek
  • Opstellen van funderingsadvies
  • Opstellen van bemalingsadvies
  • Damwandberekeningen.

Luchtkwaliteitsonderzoek

Luchtkwaliteit hangt af van de aanwezigheid van schadelijke stoffen. In te hoge concentraties is luchtvervuiling schadelijk voor de gezondheid en het klimaat.

Als een project wordt ontwikkeld dat is aangegeven ‘niet in betekenende mate’ bij te dragen aan de lokale luchtkwaliteit, moet dit worden aangetoond. Met de NIBM-rekentool wordt bepaald in hoeverre het project een effect heeft op luchtkwaliteit.

Externe veiligheid

Risicobronnen in de omgeving van een plan kunnen van invloed zijn op de gebruiksmogelijkheden van de planlocatie. Met een QuickScan worden de risicobronnen geïnventariseerd, en wordt aangegeven of vervolgonderzoek nodig is.

Wanneer geen risico’s aanwezig zijn, of geen berekening noodzakelijk is, wordt een kwalitatieve onderbouwing meegenomen in de rapportage. Dit volstaat voor de ruimtelijke onderbouwing. Als voor een bepaald risico niet volstaan kan worden met een kwalitatieve onderbouwing, wordt aangegeven welke aanvullende berekeningen noodzakelijk zijn.

Agrarische geurcontouren

Veehouderijen kunnen van invloed zijn op de inrichting van een plangebied. Wij inventariseren de veehouderijen in de omgeving van het plangebied. Hierbij beoordelen we de geurinvloeden van omliggende bedrijven. Met dit geuronderzoek kunnen we de belasting op locatie berekenen. Hiervoor maken we gebruik van het verspreidingsmodel ‘V-stacks’, waarmee we de geurbelasting kunnen vergelijken met de maximaal toegestane waarden.

Naast veehouderijen zijn er natuurlijk ook andere bedrijven die geuroverlast kunnen veroorzaken, zoals afvalverwerkers of slachterijen. Ook deze geuremissies kunnen wij met rekenmodellen inzichtelijk maken.

Stikstofdepositie

Bij aanleg van een nieuwe weg of bij de oprichting of uitbreiding van een inrichting in de invloedssfeer van een Natura 2000-gebied, wordt de stikstofdepositie geïnventariseerd. Hierbij berekenen we de mogelijke stikstofdepositie op gevoelige habitattypes. Hieruit wordt bepaald of er een significant negatief effect van de stikstofdepositie aanwezig is.

Detachering
Aeres Milieu zet detachering van medewerkers in om overheden te helpen bij problemen met capaciteit.

Benieuwd hoe Aeres Milieu jou van dienst kan zijn? Neem vrijblijvend contact op via 0475-32 00 00 of info@aeres-milieu.nl

Kom jij ons team versterken?

Bij Aeres Milieu zijn we altijd op zoek naar specialisten om ons team te versterken. Interesse? Bekijk onze actuele vacatures, of neem contact op voor onze stagemogelijkheden!

Bekijk onze vacatures