Flora en fauna

Sinds het van kracht worden van de Flora- en faunawet dient voor bijna iedere ruimtelijk ontwikkeling een flora en fauna quickscan uitgevoerd te worden. In de flora en fauna quickscan wordt nagegaan of de ontwikkeling negatieve effecten kan hebben beschermde dieren of planten.

Flora en fauna quickscan

De flora en fauna quickscan bestaat uit een literatuuronderzoek en een veldonderzoek. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van de planologisch begrensde en beschermde natuur- en landschapswaarden (Ecologische Hoofdstructuur, Vogel- en Habitatrichtlijn, etc.).
  • Er wordt nagegaan of binnen, dan wel in de directe omgeving van het plangebied, beschermde planten of diersoorten voorkomen, die negatieve effecten kunnen ondervinden van de geplande ingrepen.
  • Inschatting van de effecten van de beoogde ingreep op streng beschermde soorten.
  • Inventarisatie van mitigatiemogelijkheden.
  • Inventarisatie van compensatiemogelijkheden (indien noodzakelijk).

Indien tijdens het onderzoek blijkt dat er overige of streng beschermde soorten in het plangebied voorkomen, dan geven wij aan op welke wijze uw project zo snel mogelijk kan doorgaan. Indien een ontheffingsaanvraag op de Flora- en faunawet noodzakelijk is dan stellen wij deze voor u op.

Inventarisatie flora en fauna

Naast de flora en fauna quickscan kan Aeres Milieu de flora en fauna in een gebied inventariseren en monitoren. Wij inventariseren de volgende soortgroepen vleermuizen, vogels, kleine zoogdieren als Noordse woelmuis, waterspitsmuis en veldspitsmuis, grote en middelgrote zoogdieren (wildtellingen, sporenonderzoek), amfibieën en vissen, reptielen, insecten en flora (beschermde en bijzondere soorten).

Daarnaast kunnen wij u adviseren over de natuurlijke begrazing van (natuur)gebieden, het inrichten en beheren van natuurgebieden.

 
Meer informatie

Vrijblijvende offerte aanvragen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@aeres-milieu.nl en vermeld daarin voor welke locatie u een offerte wil aanvragen.

Ook voor onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld bodemarcheologiewater en akoestiek kunt u bij ons terecht. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 0475 - 320 000 of stuur een e-mail naar info@aeres-milieu.nl

 

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64