Geotechniek

In Nederland is een dik pakket aan diverse grondsoorten als klei, veen, zand, grind, löss en leem gevormd. Dit doorgaans slappe bodempakket is bepalend voor het gebruik van de bodem door de mens en hoe huizen, wegen en kunstwerken als bruggen en viaducten worden gebouwd. Slappe lagen als veen, klei en leem hebben geen of een zeer geringe draagkracht. Zandlagen van voldoende dikte hebben wel genoeg draagkracht om er bouwwerken op te funderen. 

Het geotechnisch onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen welk type fundering onder een gebouw, weg of kunstwerk moet worden toegepast. Het geotechnisch veldonderzoek wordt uitgevoerd middels sonderingen. Door het maken van een sondering kan worden bepaald wat de opbouw van de grond is, en waar de draagkrachtige laag, waarop de fundering kan worden gebouwd, zich bevind. Een sondering is het in de grond drukken van een dunne stalen buis. De weerstand die de buis tijdens het in de grond drukken ondervindt, is een maat voor de draagkracht van de grond. Aan de hand van de sonderingen kan draagkracht van de bodem worden berekend.

Aeres Milieu kan u van dienst zijn op het gebied van draagkrachtonderzoek en het opstellen van een funderingsadvies. Ook voor bemalingsadviezen en damwandberekeningen kunt u bij ons terecht.

Ook bij Aeres Milieu is het vandaag Nationale Boomfeestdag! Ons parkeerterrein is aangekleed met vier nieuwe fruitb… https://t.co/ZPm6U5rvNl