Overige milieuonderzoeken

Naast de onderzoeken op het gebied van bodem, archeologie, water, flora en fauna en geluid kunnen er meer aspecten zijn waarmee bij planontwikkeling rekening gehouden moet worden. Ook voor deze aspecten kunnen wij onderzoeken uitvoeren en u adviseren. Daarnaast komen wij door detachering van medewerkers overheden tegemoet in hun vraag naar (tijdelijke) extra capaciteit.
 
Luchtkwaliteitonderzoek
In onze woon- en werkomgeving hebben we overal te maken met lucht en de kwaliteit daarvan. De luchtkwaliteit hangt af van de aanwezigheid van schadelijke, luchtverontreinigende stoffen. In te hoge concentraties is luchtvervuiling schadelijk voor de gezondheid. Ook kan luchtverontreiniging een negatief effect hebben op het klimaat (broeikaseffect) en de natuur. 
 
Indien een project wordt ontwikkelt dat in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit niet is aangewezen als een ‘Niet in betekende mate project’, dient aangetoont te worden dat het project ‘niet in betekende mate’ bijdraagt aan de lokale luchtkwaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van bedrijven of winkels waarbij alleen de verkeersaantrekkende werking zorgt voor emissies naar de lucht. Middels de NIBM rekentool wordt bepaald of sprake is van een niet in betekenende mate bijdrage project. De bevindingen worden in een notitie verwoord. Indien het plan wel in betekenende mate is, dient een berekening lokale luchtkwaliteit te worden uitgevoerd.
 
Onderzoek naar luchtkwaliteit wordt voornamelijk uitgevoerd middels computersimulatiemodellen, waarbij de concentraties voor de huidige en toekomstige situatie worden gesimuleerd en worden getoetst aan de vastgestelde grenswaarden.
 
Externe Veiligheid
Bij de realisatie van plannen kunnen risicobronnen in de omgeving van het plan van invloed zijn op de gebruiksmogelijkheden van de planlocatie. Mogelijke risicobronnen zijn het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over het water, het spoor en wegen en risicovolle inrichtingen. In een quickscan worden de risicobronnen geïnventariseerd en wordt de noodzaak van mogelijke vervolgonderzoeken aangegeven.
 
In de quickscan wordt het plangebied beoordeeld op de aanwezigheid van:
  • risicovolle inrichtingen in/rondom plangebied
  • buisleidingen in/rondom plangebied
  • vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
  • vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
  • vervoer gevaarlijke stoffen over het water
 
Alle risicobronnen worden geïnventariseerd binnen een gebied van 5 km rondom het plangebied. De inventarisatie wordt verwoord in een rapportage. Daar waar geen risico’s aanwezig zijn of waar geen berekening noodzakelijk is, wordt in de rapportage een kwalitatieve onderbouwing opgenomen die volstaat voor de ruimtelijke onderbouwing. Indien voor een bepaald risico niet volstaan kan worden met een kwalitatieve onderbouwing wordt aangegeven welke aanvullende berekening noodzakelijk is. Aanvullend berekeningen kunnen zijn:
  • RBMII berekeningen bij wegen en spoorlijnen
  • Carola berekening bij hoge druk gasleidingen
  • Verantwoordingsplicht hoogte groepsrisico

Onderzoek agrarische geurcontouren

Veehouderijen kunnen van invloed zijn op de inrichting van een plangebied. In een quickscan worden veehouderijen binnen en in de omgeving van het plangebied geïnventariseerd. De inventarisatie wordt verwoord in een rapportage waarbij wordt ingegaan op te respecteren vergunde vaste afstanden bij niet intensieve diersoorten en vergunde geurcontouren vanwege intensieve diersoorten. Indien geen geurberekening noodzakelijk is, wordt in de rapportage een kwalitatieve onderbouwing opgenomen. Indien op basis van de vergunde diersoorten mogelijk sprake is van inbreuk in de planologische ruimte van een veehouderij vanwege de zogenaamde ‘omgekeerde werking’ dient aanvullend een zogenaamde V-stacks gebied berekening te worden uitgevoerd. Eventueel noodzakelijke vervolgberekeningen kunnen wij voor u uitvoeren.
 
Naast veehouderijen zijn er nog legio andere bedrijven die geuremissies veroorzaken, bijvoorbeeld bedrijven die met afval werken, zoals composteerinrichtingen, afvalverwerkers, RWZI's etc. Maar ook slachterijen, bakkers en brouwerijen hebben bepaalde mate van geuremissie. De geuremissie vanwege bedrijven kunnen wij met behulp van rekenmodellen voor u inzichtelijk maken.

Stikstofdepositie onderzoek

Stikstofemissies worden door diverse bronnen veroorzaakt zoals onder andere verkeer, industrie en veehouderijen. Met het van kracht worden van de Natuurbeschermingswet 1998 dienen bedrijven die een stikstofdepositie op een daarvoor gevoelig Natura 2000 gebied veroorzaken te beschikken over een Natuurbeschermingswetvergunning. In het kader van een m.e.r.-procedure dient eveneens bij bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe weg de effecten van verschillende alternatieven op de stikstofdepositie ter plaatse van de Natura 2000-gebieden in beeld gebracht te worden.
 
Bij de aanleg van een nieuwe weg of bij de oprichting of uitbreiding van een inrichting gelegen binnen de invloedssfeer van een Natura 2000-gebied, dient een onderzoek naar stikstofdepositie plaats te vinden. Door de planontwikkeling kan sprake zijn van een significant negatief effect vanwege stikstofdepositie op gevoelige habitattypes. Gevoelige habitattypes binnen de invloedssfeer van de weg of binnen de invloedsfeer van procesinstallaties worden geïnventariseerd. Aanvullend wordt de stikstofdepositie op gevoelige habitattypes berekend. Op basis hiervan kan uitsluitsel gegeven worden of een significant negatief effect als gevolg van de stikstofdepositie veroorzaakt door het plan, kan worden uitgesloten. 
 
Stikstofdepositie vanwege inrichtingen (industrie en veehouderijen).

Detachering

Door detachering van medewerkers komt Aeres Milieu overheden tegemoet in hun vraag naar (tijdelijke) extra capaciteit. Door een onverwachte uitval van één van uw medewerkers, vanwege vakanties of door een tijdelijke toename van werkzaamheden kunt u een medewerker van Aeres Milieu inschakelen voor werkzaamheden binnen de vakgebieden bodem, water en archeologie. Neem contact met ons op voor tarieven en plaatsingsmogelijkheden.
 
 
Meer informatie

Vrijblijvende offerte aanvragen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@aeres-milieu.nl en vermeld daarin voor welk onderzoek (of welke onderzoeken) u een offerte wil aanvragen. En vermeld daarbij ook de onderzoekslocatie.

 

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64