Grondwatermeetnet voor nieuwbouwwijk van 150 woningen

Voor de realisatie van een nieuwe woonwijk van 150 woningen in West-Brabant hebben wij een grondwatermeetnet ingericht. Het doel van het meetnet is om informatie te krijgen over de grondwaterstanden binnen het plangebied.

Bij nieuwbouwplannen, moeten waterproblemen en hoe hier mee om te gaan al in de planfase zijn onderkend en in beeld zijn gebracht op basis van de 'watertoets' (ruimtelijke ordening).
De watertoets wordt gebruikt om afspraken te maken over de omgang met afvalwater, hemelwater en grondwater. Via de watertoets wordt vanuit het waterschap ook vrijwel altijd geadviseerd om het maaiveld 70 tot 80 cm hoger aan te leggen dan de gemiddeld hoogste grondwaterstand (de GHG).

Het meetnet ter plaatse van de nieuwbouwwijk bestaat uit 15 peilbuizen. Een peilbuis is een buis met gaatjes in de onderkant. De buis is aangebracht in de grond; door de gaatjes kan het water in de buis tot dezelfde hoogte stijgen als het grondwater in de bodem. In de peilbuizen is meetapparatuur (dataloggers) aangebracht die de grondwaterstand periodiek meet.

De grondwaterstanden in de peilbuizen worden automatisch opgeslagen en kunnen op afstand uitgelezen worden waarna de meetgegevens worden omgezet naar grafieken. De verzamelde meetgegevens geven inzicht of er tijdens bepaalde perioden in een jaar grondwateroverlast kan ontstaan en waar dit verwacht kan worden.

Hierdoor kunnen bij het bouwrijp maken reeds maatregelen genomen worden tegen wateroverlast, zoals ophoging of een aangepast ontwateringstelsel (aanleg van bijkomende waterberging, drainage,…).  In sommige gevallen kan bewust gekozen worden voor bijvoorbeeld een lagere ontwateringhoogte bijvoorbeeld door kruipruimteloos te bouwen. Door hier vroeg in de ontwikkeling op in te spelen, is inpassing relatief eenvoudig, goedkoper te realiseren en worden onderlopende kelders of kruipruimtes voorkomen. 

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64